วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

แผนปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระหว่างวันที่ 23-27 กรกฎาคม พ.. 2555
สัปดาห์ที่ 10
วันจันทร์  ที่  23 กรกฎาคม  พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
1.ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.นักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
3. นักเรียนนั่งสมาธิก่อนเข้าชั้นเรียน
4. สอนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 2 เรื่องสิทธิเด็ก นักเรียนชั้นป.5/1
5. ตักข้าวให้นักเรียน
6. สอนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่2 เรื่องประเทศอาเซียนนักเรียนชั้นป.6
7. สอนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 2 เรื่องสิทธิเด็ก นักเรียนชั้นป.5/1
8. ซ้อมกีฬาสี
ผลการปฏิบัติงาน
1.นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2. นักเรียนเชื่อฟังครูผู้สอน
3. มีส่วนร่วมกับครูในโรงเรียน
ปัญหา/การแก้ไข
    -
วันอังคาร  ที่  24 กรกฎาคม  พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
1.   ทำเวรประจำวันรอนักเรียนมาโรงเรียน
     2.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
        3.  นักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
        4.  นักเรียนนั่งสมาธิก่อนเข้าชั้นเรียน
        5.  สอนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 2 เรื่องสิทธิเด็ก นักเรียนชั้นป.5/1
       6. ตักข้าวให้นักเรียน
       7. สอนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่2 เรื่องประเทศอาเซียนนักเรียนชั้นป.6
       8. ซ้อมกีฬาสี
       9. ส่งนักเรียนกลับบ้าน
     ผลการปฏิบัติงาน
       1. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
       2. นักเรียนเชื่อฟังครูผู้สอน
       3. มีส่วนร่วมกับครูในโรงเรียน
      ปัญหา/การแก้ไข
           -

วันพุธ  ที่  25 กรกฎาคม  พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  นักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
3. นักเรียนนั่งสมาธิก่อนเข้าชั้นเรียน
4.สอนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 2 เรื่องสิทธิเด็ก นักเรียนชั้นป.5/2
6. ตักข้าวให้นักเรียน
7. สอนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่2 เรื่องประเทศอาเซียนนักเรียนชั้นป.6
8. ซ้อมกีฬาสี
ผลการปฏิบัติงาน
1. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.นักเรียนเชื่อฟังครูผู้สอน
3. มีส่วนร่วมกับครูในโรงเรียน
ปัญหา/การแก้ไข
       -
วันพฤหัสบดี วันที่26 เดือนกรกฎาคม พ..2555
         การแข็งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านท่าเรือมิตรภาพที่30
วันศุกร์ วันที่27 เดือนกรกฎาคม พ..2555
         การแข็งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านท่าเรือมิตรภาพที่30


วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สรุปสัปดาห์ที่9 ระหว่างวันที่ 16 – 20 เดือนกรกฎาคม พ.. 25555

วันจันทร์  ที่ 16 กรกฎาคม   .. 2555
    กิจกรรม
            1.  คุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน

           2.  เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

           3.  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้หน่วยที่2 เรื่องสิทธิเด็ก นักเรียนชั้นป.5/1

           4.   พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด

     5.   ตักข้าวให้กับนักเรียน
     6. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้หน่วยที่2 เรื่องประเทศอาเซียน นักเรียนชั้นป.6
     7. กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเข้าห้องเรียน
ผลการปฏิบัติงาน

               1.   นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่บริเวณของตนเอง

                2.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย

               3.  นักเรียนชั้นป.5และป.6 ตั้งใจเรียนทุกคน
ปัญหาและการแก้ไข
                            -

วันอังคาร  ที่  17 กรกฎาคม .ศ. 2555
 กิจกรรม
          1.  ทำเวรประจำวันรอนักเรียนมาโรงเรียน

           2.   ควบคุมนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง

            3. ตักข้าวให้นักเรียน

           4. พักรับประทานอาหารกลางวันและละหมาด
           5.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นักเรียนชั้น ป.5/1หน่วยที่2
 เรื่องหน้าที่พลเมือง

          6. จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้หน่วยที่2 เรื่องกิจกรรมประชาธิปไตยนักเรียนชั้นป.6
         
           7. กิจกรรมดื่มนมตอนเช้า
           8. กิจกรรมนั่งฝึกสมาธิก่อนเข้าห้อเรียนผลการปฏิบัติงาน
   1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
   
   2.  นักเรียนชั้น ป.5/1 ตั้งใจเรียนทุกคน
   
    3.  นักเรียนชั้น ป. 6/1 ตั้งใจเรียนทุกคน


  ปัญหาและการแก้ไข
         -
พุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า

2. จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สอนนักเรียนชั้นป.5/2 เรื่องอิทธิพลทางวัฒนธรรม

3. ตักข้าวให้นักเรียนตอนเที่ยง

4. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้สอนนักเรียนชั้นป.6/1 เรื่องประเทศเพื่อนบ้าน


5. พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
6. กิจกรรมการออกกำลังกายตอนเช้า
7. สอนแทนคูรวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นป.4
8. กิจกรรมซ้อมเชียร์
   ผลการปฏิบัติงาน
      
      1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย

       2.  นักเรียนชั้น ป.5/1 ตั้งใจเรียนทุกคน

        3.  นักเรียนชั้น ป. 6/1 ตั้งใจเรียนทุกคน


ปัญหาและการแก้ไข
         -
วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


กิจกรรม
1. ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2. นักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
3.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นักเรียนชั้นป.5/1 คาบที่ 3
เรื่อง สิทธิเด็ก
4. พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
5.  จัดกิจกรรมการนั่งสมาธิก่อนกลับบ้าน
              6. กิจกรรมซ้อมเชียร์
ผลการปฏิบัติงาน
1. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2. นักเรียนชั้น  . 5/1 ตั้งใจเรียนทุกคน
ปัญหา/การแก้ไข
                  -                  

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

       กิจกรรม
1. ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2. นักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
3.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นักเรียนชั้นป.5/2 คาบที่ 3
เรื่อง ประเทศอาเซียน
4. พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
5.  จัดกิจกรรมการนั่งสมาธิก่อนกลับบ้าน
6. กิจกรรมเล่นกีฬาสี
ผลการปฏิบัติงาน
1. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2. นักเรียนชั้น  . 5/2ตั้งใจเรียนทุกคน
ปัญหา/การแก้ไข
-                      -