วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก  สัปดาห์
สัปดาห์ที่  19-20 ระหว่าง วันที่ 1-5  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2555

1.  สิ่งที่ได้เรียนรู้
            สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้าย เพราะโรงเรียนได้มีการสอบปลายภาคและได้ประสบการณ์ในด้านการทำสมุดปพ.5และออกข้อสอบให้นักเรียนและได้คุมนักเรียนสอบตามประจำชั้นที่รับชอบและได้ช่วยคูรพี่เลี้ยงถ่ายเอกสารต่างๆ
2.  ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
            1ปัญหา ได้รวมคะแนนนักเรียนสอบมีนักเรียนทำข้อสอบไม่ได้ในกลุ่มหนึ่ง
      แก้ไข   ให้นักเรียนกลับไปอ่านหนังสือและคูรสอนติวนักเรียน

3.  สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเติม
            ศึกษาเกี่ยวกับทางด้านการงานธุรการและงานวิชาการ

 4.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศก์
            มีความคิดสร้างสรรค์มีความรับผิดต่อหน้าตามที่ครูได้มอบหมาย

วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555

     

สรุปการปฏิบัติงานทุก  สัปดาห์
สัปดาห์ที่  17-18 ระหว่าง วันที่ 14 -21 เดือนกันยายน พ.ศ.  2555

1สิ่งที่ได้เรียนรู้
            สัปดาห์ นี้เป็นสัปดาห์ที่ได้สอนแทนครู  เพราะโรงเรียนมีครูมีงานอบรมนักศึกษาต้องสอนแทนครูที่ปรึกษาแต่มีงานที่ต้องทำในเรื่องการทำสมุดปพ.5และในการทำข้อสอบของนักเรียนและสรุปคะแนนของนักเรียน

2.  ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
            1.  ปัญหา   นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ค่อยฟังครูผู้สอนและเล่นในชั้นเรียน
                       แก้ไข   ได้บอกนักเรียนในเรื่องการตัดคะแนนจิตพิสัยและลงโทษโดยการให้นักเรียนออกมาหน้าชั้นเรียน

3.  สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
            ศึกษากิจกรรมหรือความสนใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเรื่องสื่อใหม่ๆเพื่อการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมในสัปดาห์ที่17และสัปดาห์ที่ 18

 4.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศก์
                 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่


วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สรุปสัปดาห์ที16 ระหว่างวันที่ 3 – 7 เดือนกันยายน พ.. 25555
 วันจันทร์  ที่ 3 เดือนกันยายน พ.. 2555
     กิจกรรม

            1.  คุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน

           2.  เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

           3.  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้หน่วยที่2 เรื่องประเทศอาเซียนนักเรียนชั้นป.5/1

           4.   พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด

    5.   ตักข้าวให้กับนักเรียน
    6. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้หน่วยที่2 เรื่องกิจกรรมแบบประชาธิปไตย นักเรียนชั้นป.6
    7. กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเข้าห้องเรียน
     8. สอนการเรียนรู้เรื่องประเทศอาเซียน นักเรียนชั้นป.5/2
     9. สอนแทนครูพี่เลี้ยงวิชาท้องถิ่นศึกษา
ผลการปฏิบัติงาน

               1.   นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่บริเวณของตนเอง

                2.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย

               3.  นักเรียนชั้นป.5 และป.6 ตั้งใจเรียนทุกคน
ปัญหาและการแก้ไข
                            -

วันอังคาร  วันที่  4  เดือนกันยายน  .ศ. 2555
 กิจกรรม
          1.  ทำเวรประจำวันรอนักเรียนมาโรงเรียน

           2.   ควบคุมนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง

            3. ตักข้าวให้นักเรียน

           4. พักรับประทานอาหารกลางวันและละหมาด
           5.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นักเรียนชั้น ป.5/1หน่วยที่2
 เรื่องประเทศอาเซียน

          6. จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้หน่วยที่2 เรื่องประวัติของพระพุทธศาสนานักเรียนชั้นป.6
         
        7. กิจกรรมดื่มนมตอนเช้า
        8. กิจกรรมนั่งฝึกสมาธิก่อนเข้าห้อเรียนผลการปฏิบัติงาน
   1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
   
   2.  นักเรียนชั้น ป.5/1 ตั้งใจเรียนทุกคน
   
    3.  นักเรียนชั้น ป. 6/1 ตั้งใจเรียนทุกคน


  ปัญหาและการแก้ไข
         -

วันพุธ  วันที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ.2555

 กิจกรรม


 
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า

2. จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สอนนักเรียนชั้นป.5/2 เรื่องประเทศอาเซียน

3. ตักข้าวให้นักเรียนตอนเที่ยง

4. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้สอนนักเรียนชั้นป.6/1 เรื่องประเทศเพื่อนบ้าน


             5. พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด

6. กิจกรรมการออกกำลังกายตอนเช้า   ผลการปฏิบัติงาน
      
      1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย

       2.  นักเรียนชั้น ป.5/1 ตั้งใจเรียนทุกคน

        3.  นักเรียนชั้น ป. 6/1 ตั้งใจเรียนทุกคน


ปัญหาและการแก้ไข
         -
วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ. 2555


กิจกรรม
1. ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2. นักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
3.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นักเรียนชั้นป.5/1 คาบที่ 3
เรื่อง ประเทศอาเซียน
4. พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
5.  จัดกิจกรรมการนั่งสมาธิก่อนกลับบ้าน
            
           6. ช่วยครูวัดรูปแบบจัดธงอาเซียน
          
ผลการปฏิบัติงาน
1. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2. นักเรียนชั้น  . 5/1 ตั้งใจเรียนทุกคน
ปัญหา/การแก้ไข
                  -                  

วันศุกร์ที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ. 2555

       กิจกรรม
1. ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2. นักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
3.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการวิชาสังคมศึกษานักเรียนชั้นป.4-.6
4. พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
5.  จัดกิจกรรมการนั่งสมาธิก่อนกลับบ้าน                
6. พานักเรียนไปละหมาดที่มัสยิดทุกวันศุกร์
7.สอนแทนครูที่ปรึกษา
ผลการปฏิบัติงาน
1. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2. นักเรียนชั้น  . 4- .6 ตั้งใจเรียนทุกคน
ปัญหา/การแก้ไข
-                  วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (สัปดาห์ที่15)

ระหว่างวันที่ 27-31 สิงหาคม พ.. 2555

วันจันทร์  ที่ 27 เดือนสิงหาคม   .. 2555
     กิจกรรม

            1.  คุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน

           2.  เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

           3.  ช่วยครูพี่เลี้ยงทำสมุดปพ.5
           4.   พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด

   5.   ตักข้าวให้กับนักเรียน
   6. กิจกรรมบูรณาการเรื่องประวัติบ้านท่าเรือ นักเรียนชั้นป.4- . 6
  7. กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเข้าห้องเรียน
ผลการปฏิบัติงาน

               1.   นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่บริเวณของตนเอง

                2.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย

               3.  นักเรียนชั้นป.5 และป.6 ตั้งใจเรียนทุกคน
ปัญหาและการแก้ไข
                            -
วันอังคาร ที่ 28 เดือนสิงหาคม   .. 2555
     กิจกรรม

            1.  ทำเวรรอนักเรียนมาโรงเรียน

            2.  เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

            3.  ช่วยครูถ่ายเอกสาร
          
            4.   พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด

    5.   ตักข้าวให้กับนักเรียน
    6. กิจกรรมบูรณาการเรื่องประวัติบ้านท่าเรือ นักเรียนชั้นป.4- . 6
    7. กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเข้าห้องเรียน
     8. ช่วยครูพี่เลี้ยงทำสมุดปพ.5
ผลการปฏิบัติงาน

               1.   นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่บริเวณของตนเอง

                2.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย

               3.  นักเรียนชั้นป.5 และป.6 ตั้งใจเรียนทุกคน
ปัญหาและการแก้ไข
                            -

วันพุธ  ที่ 29 เดือนสิงหาคม   .. 2555
     กิจกรรม

            1.  คุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน

           2.  เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

           3.  ช่วยครูพี่เลี้ยงทำสมุดปพ.5
          
           4.   พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด

   5.   ตักข้าวให้กับนักเรียน
   6. กิจกรรมบูรณาการเรื่องประวัติบ้านท่าเรือ นักเรียนชั้นป.4- . 6
   7. กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเข้าห้องเรียน
ผลการปฏิบัติงาน

               1.   นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่บริเวณของตนเอง

                2.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย

               3.  นักเรียนชั้นป.5 และป.6 ตั้งใจเรียนทุกคน
ปัญหาและการแก้ไข
                            -
 วันพฤหัสบดี  ที่ 30 เดือนสิงหาคม   .. 2555
     กิจกรรม

            1.  คุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน

           2.  เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

           3.  ช่วยครูพี่เลี้ยงปั้มเอกสาร
          
           4.   พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด

   5.   ตักข้าวให้กับนักเรียน
   6.  กิจกรรมบูรณาการเรื่องประวัติบ้านท่าเรือ นักเรียนชั้นป.4- . 6
   7.  กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเข้าห้องเรียน
ผลการปฏิบัติงาน

               1.   นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่บริเวณของตนเอง

                2.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย

               3.  นักเรียนชั้นป.5 และป.6 ตั้งใจเรียนทุกคน
ปัญหาและการแก้ไข
                            -
 วันศุกร์  ที่ 31 เดือนสิงหาคม   .. 2555
     กิจกรรม

            1.  คุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน

           2.  เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

           3.  คุมนักเรียนดื่มนม
         
           4.   พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด

   5.   ตักข้าวให้กับนักเรียน
   6.  กิจกรรมบูรณาการเรื่องประวัติบ้านท่าเรือ นักเรียนชั้นป.4- . 6
   7. สอนแทนครูพี่เลี้ยงวิชาคณิตศาสตร์ เวลา 2 คาบ นักเรียนชั้นป.2/3
ผลการปฏิบัติงาน

               1.   นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่บริเวณของตนเอง

                2.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย

               3.  นักเรียนชั้นป.5 และป.6 ตั้งใจเรียนทุกคน
ปัญหาและการแก้ไข
                            -