วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สรุปสัปดาห์ที16 ระหว่างวันที่ 3 – 7 เดือนกันยายน พ.. 25555
 วันจันทร์  ที่ 3 เดือนกันยายน พ.. 2555
     กิจกรรม

            1.  คุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน

           2.  เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

           3.  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้หน่วยที่2 เรื่องประเทศอาเซียนนักเรียนชั้นป.5/1

           4.   พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด

    5.   ตักข้าวให้กับนักเรียน
    6. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้หน่วยที่2 เรื่องกิจกรรมแบบประชาธิปไตย นักเรียนชั้นป.6
    7. กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเข้าห้องเรียน
     8. สอนการเรียนรู้เรื่องประเทศอาเซียน นักเรียนชั้นป.5/2
     9. สอนแทนครูพี่เลี้ยงวิชาท้องถิ่นศึกษา
ผลการปฏิบัติงาน

               1.   นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่บริเวณของตนเอง

                2.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย

               3.  นักเรียนชั้นป.5 และป.6 ตั้งใจเรียนทุกคน
ปัญหาและการแก้ไข
                            -

วันอังคาร  วันที่  4  เดือนกันยายน  .ศ. 2555
 กิจกรรม
          1.  ทำเวรประจำวันรอนักเรียนมาโรงเรียน

           2.   ควบคุมนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง

            3. ตักข้าวให้นักเรียน

           4. พักรับประทานอาหารกลางวันและละหมาด
           5.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นักเรียนชั้น ป.5/1หน่วยที่2
 เรื่องประเทศอาเซียน

          6. จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้หน่วยที่2 เรื่องประวัติของพระพุทธศาสนานักเรียนชั้นป.6
         
        7. กิจกรรมดื่มนมตอนเช้า
        8. กิจกรรมนั่งฝึกสมาธิก่อนเข้าห้อเรียนผลการปฏิบัติงาน
   1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
   
   2.  นักเรียนชั้น ป.5/1 ตั้งใจเรียนทุกคน
   
    3.  นักเรียนชั้น ป. 6/1 ตั้งใจเรียนทุกคน


  ปัญหาและการแก้ไข
         -

วันพุธ  วันที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ.2555

 กิจกรรม


 
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า

2. จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สอนนักเรียนชั้นป.5/2 เรื่องประเทศอาเซียน

3. ตักข้าวให้นักเรียนตอนเที่ยง

4. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้สอนนักเรียนชั้นป.6/1 เรื่องประเทศเพื่อนบ้าน


             5. พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด

6. กิจกรรมการออกกำลังกายตอนเช้า   ผลการปฏิบัติงาน
      
      1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย

       2.  นักเรียนชั้น ป.5/1 ตั้งใจเรียนทุกคน

        3.  นักเรียนชั้น ป. 6/1 ตั้งใจเรียนทุกคน


ปัญหาและการแก้ไข
         -
วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ. 2555


กิจกรรม
1. ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2. นักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
3.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นักเรียนชั้นป.5/1 คาบที่ 3
เรื่อง ประเทศอาเซียน
4. พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
5.  จัดกิจกรรมการนั่งสมาธิก่อนกลับบ้าน
            
           6. ช่วยครูวัดรูปแบบจัดธงอาเซียน
          
ผลการปฏิบัติงาน
1. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2. นักเรียนชั้น  . 5/1 ตั้งใจเรียนทุกคน
ปัญหา/การแก้ไข
                  -                  

วันศุกร์ที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ. 2555

       กิจกรรม
1. ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2. นักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
3.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการวิชาสังคมศึกษานักเรียนชั้นป.4-.6
4. พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
5.  จัดกิจกรรมการนั่งสมาธิก่อนกลับบ้าน                
6. พานักเรียนไปละหมาดที่มัสยิดทุกวันศุกร์
7.สอนแทนครูที่ปรึกษา
ผลการปฏิบัติงาน
1. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2. นักเรียนชั้น  . 4- .6 ตั้งใจเรียนทุกคน
ปัญหา/การแก้ไข
-                  ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น