วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555

     

สรุปการปฏิบัติงานทุก  สัปดาห์
สัปดาห์ที่  17-18 ระหว่าง วันที่ 14 -21 เดือนกันยายน พ.ศ.  2555

1สิ่งที่ได้เรียนรู้
            สัปดาห์ นี้เป็นสัปดาห์ที่ได้สอนแทนครู  เพราะโรงเรียนมีครูมีงานอบรมนักศึกษาต้องสอนแทนครูที่ปรึกษาแต่มีงานที่ต้องทำในเรื่องการทำสมุดปพ.5และในการทำข้อสอบของนักเรียนและสรุปคะแนนของนักเรียน

2.  ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
            1.  ปัญหา   นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ค่อยฟังครูผู้สอนและเล่นในชั้นเรียน
                       แก้ไข   ได้บอกนักเรียนในเรื่องการตัดคะแนนจิตพิสัยและลงโทษโดยการให้นักเรียนออกมาหน้าชั้นเรียน

3.  สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
            ศึกษากิจกรรมหรือความสนใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเรื่องสื่อใหม่ๆเพื่อการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมในสัปดาห์ที่17และสัปดาห์ที่ 18

 4.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศก์
                 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น