วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก  สัปดาห์
สัปดาห์ที่  19-20 ระหว่าง วันที่ 1-5  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2555

1.  สิ่งที่ได้เรียนรู้
            สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้าย เพราะโรงเรียนได้มีการสอบปลายภาคและได้ประสบการณ์ในด้านการทำสมุดปพ.5และออกข้อสอบให้นักเรียนและได้คุมนักเรียนสอบตามประจำชั้นที่รับชอบและได้ช่วยคูรพี่เลี้ยงถ่ายเอกสารต่างๆ
2.  ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
            1ปัญหา ได้รวมคะแนนนักเรียนสอบมีนักเรียนทำข้อสอบไม่ได้ในกลุ่มหนึ่ง
      แก้ไข   ให้นักเรียนกลับไปอ่านหนังสือและคูรสอนติวนักเรียน

3.  สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเติม
            ศึกษาเกี่ยวกับทางด้านการงานธุรการและงานวิชาการ

 4.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศก์
            มีความคิดสร้างสรรค์มีความรับผิดต่อหน้าตามที่ครูได้มอบหมาย