วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู    สัปดาห์ที่ 13- 14
ระหว่างวันที่ 14 – 24 สิงหาคม พ.. 2555

วันจันทร์-วันพฤหัสบดี ที่ 14-16 สิงหาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรม
จัดค่ายคุณธรรมจริยธรรมภายในโรงเรียนบ้านท่าเรือมิตรภาพที่30
 ผลการปฏิบัติงาน
 1. นักเรียนเรียบร้อยดี
 2.  นักเรียนรู้จักความรับผิดชอบ
 ปัญหาและการแก้ไข
        -

วันพฤหัสบดี ที่ 2สิงหาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรม
             1.กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง
             2. กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
             3. ได้ช่วยครูพี่เลี้ยงแจกชุดลูกเสือให้นักเรียน
             4. กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเข้าห้องเรียน
            5. พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
            6. สอนการจัดการเรียนเรื่องประเทศอาเซียนนักเรียนชั้นป.5/1

ผลการปฏิบัติงาน
           1. นักเรียนเข้าแถวเรียบร้อย
           2.  นักเรียนตั้งใจทำกิจกรรมกลุ่มและใบงานที่ครูมอบหมาย
           3.  นักเรียนเดินกลับบ้านอย่างเรียบร้อย
     ปัญหาและการแก้ไข
-       

วันพฤหัสบดี ที่ 2สิงหาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรม
             1.กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง
             2. กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
             3. ได้ช่วยครูพี่เลี้ยงแจกชุดลูกเสือให้นักเรียน
             4. กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเข้าห้องเรียน
            5. พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
        6. สอนการจัดการเรียนเรื่องประเทศอาเซียนนักเรียนชั้นป.5/1

ผลการปฏิบัติงาน
           1. นักเรียนเข้าแถวเรียบร้อย
           2.  นักเรียนตั้งใจทำกิจกรรมกลุ่มและใบงานที่ครูมอบหมาย
           3.  นักเรียนเดินกลับบ้านอย่างเรียบร้อย
     ปัญหาและการแก้ไข
-       

วันศุกร์  ที่  24 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรม  1.   ตอนเช้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
  2.   กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
  3.   เช็ดชื่อนักเรียนมาเรียน
  4.   พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
  5.   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษานักเรียนชั้นป.5/2 เรื่อง ประเทศอาเซียน
  6.  ได้ช่วยครูพี่เลี้ยงแจกชุดลูกเสือให้นักเรียน
  7.  ช่วยตักข้าวให้นักเรียน
  8.  ประชุมผู้บริหารและนักศึกษา

ผลการปฏิบัติงาน
       1. นักเรียนเคารพธงชาติเรียบร้อย
            2. นักเรียนชั้นป.5 ตั้งใจเรียนทุกคน
            3.  นักเรียนเดินทางกลับบ้านเรียบร้อย

ปัญหาและการแก้ไข
            -

วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สรุปสัปดาห์ที11-12 ระหว่างวันที่ 30 – 10 กรกฎาคมและเดือนสิงหาคม พ.. 25555
 วันจันทร์  ที่ 30 กรกฎาคม   .. 2555
     กิจกรรม

            1.  คุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน

           2.  เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

           3.  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้หน่วยที่2 เรื่องสิทธิเด็ก นักเรียนชั้นป.5/1

           4.   พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด

     5.   ตักข้าวให้กับนักเรียน
     6. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้หน่วยที่2 เรื่องประเทศอาเซียน นักเรียนชั้นป.6
     7. กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเข้าห้องเรียน
ผลการปฏิบัติงาน

               1.   นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่บริเวณของตนเอง

                2.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย

               3.  นักเรียนชั้นป.5 และป.6 ตั้งใจเรียนทุกคน
ปัญหาและการแก้ไข
                            -

วันอังคาร  ที่  31 กรกฎาคม .ศ. 2555
 กิจกรรม
          1.  ทำเวรประจำวันรอนักเรียนมาโรงเรียน

           2.   ควบคุมนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง

            3. ตักข้าวให้นักเรียน

           4. พักรับประทานอาหารกลางวันและละหมาด
           5.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นักเรียนชั้น ป.5/1หน่วยที่2
 เรื่องหน้าที่พลเมือง

          6. จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้หน่วยที่2 เรื่องกิจกรรมประชาธิปไตยนักเรียนชั้นป.6
         
           7. กิจกรรมดื่มนมตอนเช้า
           8. กิจกรรมนั่งฝึกสมาธิก่อนเข้าห้อเรียนผลการปฏิบัติงาน
   1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
   
   2.  นักเรียนชั้น ป.5/1 ตั้งใจเรียนทุกคน
   
    3.  นักเรียนชั้น ป. 6/1 ตั้งใจเรียนทุกคน


  ปัญหาและการแก้ไข
         -
วันพุธ-ศุกร์ ระหว่างวันที่ 1-3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555
โรงเรียนปิดการเรียนการสอน
วันจันทร์  ที่ 6 สิงหาคม   .. 2555
     กิจกรรม

            1.  คุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน

           2.  เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

           3.  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้หน่วยที่2 เรื่องสิทธิเด็ก นักเรียนชั้นป.5/1

           4.   พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด

     5.   ตักข้าวให้กับนักเรียน
     6. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้หน่วยที่2 เรื่องประเทศอาเซียน นักเรียนชั้นป.6
     7. กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเข้าห้องเรียน
ผลการปฏิบัติงาน

               1.   นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่บริเวณของตนเอง

                2.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย

               3.  นักเรียนชั้นป.5 และป.6 ตั้งใจเรียนทุกคน
ปัญหาและการแก้ไข
                            -

วันอังคาร  ที่  7   สิงหาคม พ.ศ. 2555
      
    กิจกรรม
          1.  ทำเวรประจำวันรอนักเรียนมาโรงเรียน

           2.   ควบคุมนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง

            3. ตักข้าวให้นักเรียน

           4. พักรับประทานอาหารกลางวันและละหมาด
           
           5.  ประชุมคณะครูและนักศึกษา
          
           6. ช่วยครูที่ปรึกษาให้นักเรียนเขียนเรียงความวันแม่
           
            7. กิจกรรมดื่มนมตอนเช้า
          
            8. กิจกรรมนั่งฝึกสมาธิก่อนเข้าห้องเรียน
            
            9. ให้นักเรียนเขียนการ์ดวันแม่แห่งชาติ  ผลการปฏิบัติงาน
  
   1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
   
   2.  นักเรียนประกวดเรียงความวันแม่
   
    3.  นักเรียนส่งการ์ดวันแม่


  ปัญหาและการแก้ไข
         -
วันพุธ ที่  8 สิงหาคม พ.. 2555
            1.  คุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน

           2.  เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

           3.  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้หน่วยที่2 เรื่องสิทธิเด็ก นักเรียนชั้นป.5/1

           4.   พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด

     5.   ตักข้าวให้กับนักเรียน
     6. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้หน่วยที่2 เรื่องประเทศอาเซียน นักเรียนชั้นป.6
     7. จัดบอร์ดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติห้องป.6/2
     8. พานักเรียนไปดูการแสดงโขนณ. โรงละครจังหวัดนครศีรธรรมราช
      9. พานักเรียนขึ้นรถกลับบ้าน
ผลการปฏิบัติงาน

               1.   นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่บริเวณของตนเอง

                2.  มีบอร์ดเกี่ยวกับวันแม่

               3.  นักเรียนมีความสนใจและความสนุกเพลิดเพลินจากดูละครโขน
ปัญหาและการแก้ไข
                            -
วันพฤหัสบดี  ที่ 9 สิงหาคม   .. 2555
     กิจกรรม

            1.  คุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน

           2.  เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

           3.  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้หน่วยที่2 เรื่องสิทธิเด็ก นักเรียนชั้นป.5/1

           4.   พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด

     5.   ตักข้าวให้กับนักเรียน
  
    ผลการปฏิบัติงาน

               1.   นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่บริเวณของตนเอง

                2.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย

               3.  นักเรียนชั้นป.5 ตั้งใจเรียนทุกคน
              ปัญหาและการแก้ไข
                            -

วันศุกร์  ที่ 10 สิงหาคม   .. 2555
     กิจกรรม

            1.  คุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน

           2.  เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

           3.  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้หน่วยที่2 เรื่องสิทธิเด็ก นักเรียนชั้นป.5/2

           4.   พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด

   5.   ตักข้าวให้กับนักเรียน
  6. ไปซื้อของกับครูประจำชั้นจัดบอร์ดวันฮารีรายอ
    7. จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
   ผลการปฏิบัติงาน

               1.   นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่บริเวณของตนเอง

                2.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย

               3.  นักเรียนชั้นป.5 ตั้งใจเรียนทุกคน
                ปัญหาและการแก้ไข
                            -