วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู    สัปดาห์ที่ 13- 14
ระหว่างวันที่ 14 – 24 สิงหาคม พ.. 2555

วันจันทร์-วันพฤหัสบดี ที่ 14-16 สิงหาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรม
จัดค่ายคุณธรรมจริยธรรมภายในโรงเรียนบ้านท่าเรือมิตรภาพที่30
 ผลการปฏิบัติงาน
 1. นักเรียนเรียบร้อยดี
 2.  นักเรียนรู้จักความรับผิดชอบ
 ปัญหาและการแก้ไข
        -

วันพฤหัสบดี ที่ 2สิงหาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรม
             1.กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง
             2. กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
             3. ได้ช่วยครูพี่เลี้ยงแจกชุดลูกเสือให้นักเรียน
             4. กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเข้าห้องเรียน
            5. พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
            6. สอนการจัดการเรียนเรื่องประเทศอาเซียนนักเรียนชั้นป.5/1

ผลการปฏิบัติงาน
           1. นักเรียนเข้าแถวเรียบร้อย
           2.  นักเรียนตั้งใจทำกิจกรรมกลุ่มและใบงานที่ครูมอบหมาย
           3.  นักเรียนเดินกลับบ้านอย่างเรียบร้อย
     ปัญหาและการแก้ไข
-       

วันพฤหัสบดี ที่ 2สิงหาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรม
             1.กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง
             2. กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
             3. ได้ช่วยครูพี่เลี้ยงแจกชุดลูกเสือให้นักเรียน
             4. กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเข้าห้องเรียน
            5. พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
        6. สอนการจัดการเรียนเรื่องประเทศอาเซียนนักเรียนชั้นป.5/1

ผลการปฏิบัติงาน
           1. นักเรียนเข้าแถวเรียบร้อย
           2.  นักเรียนตั้งใจทำกิจกรรมกลุ่มและใบงานที่ครูมอบหมาย
           3.  นักเรียนเดินกลับบ้านอย่างเรียบร้อย
     ปัญหาและการแก้ไข
-       

วันศุกร์  ที่  24 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรม  1.   ตอนเช้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
  2.   กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
  3.   เช็ดชื่อนักเรียนมาเรียน
  4.   พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
  5.   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษานักเรียนชั้นป.5/2 เรื่อง ประเทศอาเซียน
  6.  ได้ช่วยครูพี่เลี้ยงแจกชุดลูกเสือให้นักเรียน
  7.  ช่วยตักข้าวให้นักเรียน
  8.  ประชุมผู้บริหารและนักศึกษา

ผลการปฏิบัติงาน
       1. นักเรียนเคารพธงชาติเรียบร้อย
            2. นักเรียนชั้นป.5 ตั้งใจเรียนทุกคน
            3.  นักเรียนเดินทางกลับบ้านเรียบร้อย

ปัญหาและการแก้ไข
            -

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น